Bag deals Save up to 60%! Save now.

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

Obsah

  1. Rozsah použití
  2. Uzavření smlouvy
  3. Právo na odstoupení od smlouvy
  4. Cena a platební podmínky
  5. Dodací a expediční podmínky
  6. Odpovědnost za vady
  7. Rozhodné právo a soudní příslušnost
  8. Alternativní řešení sporů


 

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Tennis-Point Europe GmbH (dále jen "prodávající") se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") a prodávajícím v souvislosti se zbožím nebo službami vystavenými prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Vlastní obchodní podmínky zákazníka jsou tímto vyloučeny, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se spotřebiteli nebo uživateli rozumí fyzické osoby, které jednají především za účelem mimo svou obchodní, podnikatelskou nebo profesní činnost. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, ať už soukromá nebo osobní, s právní subjektivitou nebo bez ní, která při uzavírání právního úkonu jedná přímo nebo prostřednictvím jiné osoby vlastním jménem nebo na její pokyn za účelem, který souvisí s její obchodní, podnikatelskou nebo samostatnou odbornou činností.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů uvedené v internetovém obchodě prodávajícího představují závazné nabídky prodávajícího, které zákazník přijímá odesláním objednávky.

2.2 Zákazník může zadávat objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího, a tím přijmout nabídku prodávajícího. Při zadávání objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře a po zadání osobních údajů zákazník právně závazně přijímá smluvní nabídku na produkty obsažené v jeho nákupním košíku kliknutím na tlačítko pro dokončení procesu objednávky.

2.3 Prodávající zašle zákazníkovi do 24 hodin potvrzení objednávky poštou nebo e-mailem.

2.4 Po přijetí nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího uloží prodávající text smlouvy a zašle jej zákazníkovi spolu s příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co zákazník učiní objednávku. Smluvní text bude rovněž archivován na webových stránkách prodávajícího a zákazník si jej může bezplatně prohlédnout po přihlášení do svého heslem chráněného účtu pomocí svých přístupových údajů, pokud si takový účet v internetovém obchodě prodávajícího vytvořil před podáním objednávky.

2.5 Před podáním závazné objednávky prostřednictvím online formuláře prodávajícího může zákazník kdykoli opravit své údaje pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši. Před zadáním závazné objednávky se navíc všechny údaje znovu zobrazí v potvrzovacím okně a lze je opravit pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši.

2.6 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá zpravidla prostřednictvím e-mailu a automatického zpracování objednávek. Zákazník je povinen zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, byla správná a mohl tak přijímat e-maily, které mu prodávající na tuto adresu zasílá. Zejména v případě použití spamových filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily, které mu zašle sám prodávající nebo třetí osoba pověřená prodávajícím vyřízením objednávky, mohly být přijaty.

2.7 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, jazykom, v ktorom sa uzatvára zmluva, môže byť len slovenský jazyk.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v zásadách pro odstoupení od smlouvy prodávajícího.

4) Cena a platební podmínky

4.1 Ceny uvedené prodávajícím jsou paušální a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Pokud se na zboží vztahují dodatečné náklady na doručení nebo dopravu, jsou tyto náklady uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, které prodávající není povinen nést a které nese zákazník. Patří mezi ně mimo jiné náklady na převod peněz prostřednictvím úvěrových institucí (např. poplatky za převod a konverzi měny) nebo dovozní cla či daně (např. cla).

4.3 Zákazník má k dispozici různé platební metody prostřednictvím webových stránek prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy.

4.5 Pokud je vybrán způsob platby "PayPal", platba bude provedena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, v souladu s podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES .

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Dodání zboží se provádí pravidelně zasláním na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Rozhodující pro vyřízení transakce je adresa pro doručení uvedená při zpracování objednávky prodávajícím.

5.2 Pokud dopravce není schopen doručit zboží zaslané zákazníkovi a musí je proto vrátit prodávajícímu, nese zákazník náklady spojené s neúspěšným doručením. To neplatí, pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nezavinil okolnosti, které znemožnily dodání, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno odebrat nabízenou službu, pokud mu prodávající neoznámil tuto službu v přiměřeném předstihu.

5.3 Je-li zákazník podnikatelem, nese nebezpečí ztráty a náhodného poškození prodávaného zboží zákazník, jakmile prodávající předá zboží přepravní společnosti, dopravci nebo jiné osobě či společnosti pověřené provedením přepravy.

Pokud je zákazníkem spotřebitel, riziko ztráty a náhodného zhoršení kvality prodávaného zboží v zásadě nenese zákazník ani osoba oprávněná k převzetí zboží až do okamžiku dodání zboží. Pokud je to naopak zákazník, kdo pověřil přepravní společnost, dopravce nebo jinou osobu či společnost pověřenou provedením přepravy, a prodávající tuto osobu či společnost zákazníkovi předem neuvedl, nese nebezpečí ztráty a náhodného poškození prodávaného zboží rovněž zákazník, i když je spotřebitelem, jakmile prodávající předal zboží přepravní společnosti, dopravci nebo jiné osobě či společnosti pověřené provedením přepravy.

5.4 Vyzvednutí zboží zákazníkem ze skladu prodávajícího není možné.

5.5 Pri platbe prostredníctvom platobnej metódy ponúkanej prostredníctvom spoločnosti Klarna sa platba spracúva prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Klarna Bank AB (publ), Chausseestrasse 117, 10115 Berlín (ďalej len "Klarna"), pričom sa riadi platobnými podmienkami spoločnosti Klarna, ktoré poskytuje spoločnosť Klarna. Ďalšie informácie nájdete na https://www.tennis-point.sk/help-service_payments.html alebo ich získate, ak kontaktujete zákaznícky servis spoločnosti Klarna na adrese https://www.klarna.com/uk/customer-service/.

6) Odpovědnost za vady

6.1 V případě, že je zakoupený výrobek vadný, platí právní předpisy o odpovědnosti za vady a jsou uvedena zákonná záruční práva spotřebitele podle obecného zákona o ochraně spotřebitele a uživatele.

6.2 Zákazník je vyzván, aby zboží dodané se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího.

Pokud to zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho nároky ze záruky za zákonné nebo smluvní vady.

7) Rozhodné právo a soudní příslušnost

7.1 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle bodu 1.2, na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje právo krajiny, v ktorej má zákazník obvyklý pobyt, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je miesto pobytu zákazníka.

7.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ v zmysle bodu 1.2, na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa použije právo krajiny, v ktorej má predávajúci sídlo, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a výlučným miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho.

8) Alternativní řešení sporů

8.1 Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tato platforma slouží jako jednotné kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, jejichž smluvní stranou je spotřebitel.

8.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.