SUMMER SALE Save up to 65%. Men, Women, Kids.

Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely, jež nemohou být připsány převážně její obchodní, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnáct (14) dnù máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání dùvodu

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnáct (14) dnù ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, popř. převzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Tennis-Point Europe GmbH, Hans-Böckler-Str. 29-35, 33442 Herzebrock-Clarholz, Nĕmecko, Tel.: +49 (0) 5245 / 8353 - 200, E-Mail: info@tennis-point.sk) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). K tomu účelu mùžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Pro dodržení lhùty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdìlení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dni ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladù na dodání (s výjimkou dodatečných nákladù vzniklých v dùsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám adresu musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnù ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dní.

Vy nesete bezprostřední náklady spojené s navrácením.

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vyloučení nebo předčasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Všeobecné pokyny

Vyvarujte se poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě – nejlépe náš ochranný obal. Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Nebo v případě vrácení a výměnu použijte příloženou vrácenku zboží – druhá strana faktury.

Adresát:

Tennis-Point Europe GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Nĕmecko
E-Mail: info@tennis-point.sk

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)Datum objednání (*)

datum obdržení (*)Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelù

Adresa spotřebitele/spotřebitelùPodpis spotřebitele/spotřebitelù (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobì)

Datum


(*) Nehodící se škrtnìte.